Euro-MIC Network Bulgaria

Този сайт представя участието на българските екипи от Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН в COST акция СА20130 „European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards“.

Основната цел на тази COST акция е да се създаде обща MIC мрежа в Европа (Euro-MIC), в сътрудничество с други неевропейски експерти по MIC, обединяващи различните заинтересовани страни, с оглед постигане на по-устойчиви, безопасни и надеждни практики за управление на MIC и поддържане на целостта на инфраструктурата.

Микробиологично повлияната корозия (Microbiologically influenced corrosion - MIC) обхваща всички видове разграждане на материалите, причинени или повлияни от микроорганизми. Широк спектър от материали могат да бъдат засегнати от на MIC, в т.ч. метали, пластмаси, бетон и др.

Предотвратяването и контролът на MIC са сериозно предизвикателство, изискващи знания в областта на множество технически и научни дисциплини - от материалознанието, процеси и апарати, микробиология, биохимия, корозионно инженерство и индустриален мениджмънт, и адекватни дейности за определяне на първопричините и за разработване на мерки за смекчаване на негативните последствия.

Основно предизвикателство, което възпрепятства напредъка в изследванията и контрола на MIC, е липсата на свободно и синергично сътрудничество/комуникация между учените от различните области, както и недостатъчното взаимодействие между академичните среди и индустрията. 

Задачите и дейностите в рамките на 4-годишната COST акция са разпределени в 5 работни групи (РГ), обхващащи представители от 33 държави и 90 институции. Българските екипи изпълняват дейности, свързани със задачите на:

  • РГ1: Междусекторно свързване,
  • РГ2: Развитие на технологиите за диагностициране на MIC
  • РГ3: Разработване на иновативни технологии за мониторинг на MIC.
525A5400
unnamed

Representative:

Проф. Йолина Хубенова, дн

Institute of Electrochemistry and Energy Systems “Acad. Evgeni Budevski” – BAS
Ръководител на Договор КП-06-КОСТ/4/2022г.
София, България
bg_BGBulgarian