• Установяване на контакти със специалисти от различни области, чиято експертиза би била полезна за разработването на методология за диагностика, мониторинг и смекчаване на последствията от микробиално повлияната корозия (MIC).
 •  Насърчаване на интердисциплинарните изследвания и междусекторно сътрудничество за споделяне на знания, най-добри практики и съвместни разработки във фокусните области „Диагностика, мониторинг и смекчаване на MIC“.
 • Събиране на метаданни за случаи на MIC.
 • Създаване на библиотека с публикации по проблемите на MIC.
 • Скрининг на наличните методи за мониторинг на MIC.
 • Участие в разработка на съвместни Европейски проекти
 • Разработване на методология за диагностика и мониторинг на MIC, базирана на биоелектрохимични методи.
 • Провеждане на лабораторни изследвания, привличайки специалисти с необходимата експертиза на национално ниво.
 • Публикуване на резултати от проведените изследвания.
 • Провеждане на обучение на студенти и специализанти, свързано с проблемите на MIC.
  - Представяне на информация за MIC в специализирани лекционни курсове;
  - Организиране на теренни проучвания;
  – Developing diploma theses on issues related to MIC.
 • Участие в работни срещи, симпозиуми и школи, организирани в рамките на Euro-MIC.
bg_BGBulgarian